Năng lực tài chính

 

 

STT

TÊN FILE

NGÀY CẬP NHẬT

DẠNG FILE

DOWNLOAD

1

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

           31/12/16

PDF

 Báo cáo tài chính năm 2016

2

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

           31/12/15

PDF

 Báo cáo tài chính năm 2015

3

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

           13/04/15

PDF

 Báo cáo tài chính năm 2014

4

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

15/04/14

PDF

 Báo cáo tài chính năm 2013

5

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012

09/04/13

PDF

 Báo cáo tài chính năm 2012

6

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011

18/04/12

PDF

 Báo cáo tài chính năm 2011

 

 

 

Bằng khen